Tietosuojaseloste


Olemme sitoutuneet EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679 “GDPR”) noudattamiseen.


Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä
Kilpipaja.com Finland

Muukonkankaantie 9

53400 Lappeenranta


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Jukka Repo Jukka(ät)kilpipaja(dot)com 


2. Rekisteröidyt

Kilpipaja.com Finlandin asiakkaat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

1. Tilattujen tuotteiden perille toimittaminen. Peruste tietojen tallentamiseen: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

2. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia (uutiskirje) varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero,

IP-osoite, sekä asiakastiedot: tiedot tilatuista tuotteista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jukka(ät)kilpipaja(dot)com tai Kilpipaja.com Finland, Muukonkankaantie 9, 53400 Lappeenranta


Tarkastusoikeus


Mikäli asiakas on rekisteröitynyt asiakkaaksi, hän voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla.


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Itseään koskevat tiedot on mahdollista tarkastaa maksuttomasti kerran vuodessa. Pyynnön yhteydessä meidän tulee varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyys luotettavalla tavalla. 


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyynnön esittäjän tulee ilmoittaa meille nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, ja van mikäli tiedot täsmäävät, voimme kertoa mitä tietoja samasta henkilöstä on rekisteriimme tallennettu.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kilpipaja.com Finlandin tilausjärjestelmä: paja.mycashflow.fi Asiakasrekisterin tiedot saadaan tilauksen yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovumme tietoja yhteistyökumppaneille, jotta voimme toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet: AS TREV-2 Grupp, Lilleplast OÜ ja ML-tilt.


Kaikki em. yritykset ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole tilattujen tuotteiden toimittamisen kannalta välttämätöntä.


Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavaa palvelutarjoajaa tilausjärjestelmän ja asiakasrekisterin ylläpitämiseen: Mycashflow.fi josta vastaa Pulse 247 Oy, Pulse247 OY:n tietosuojaseloste:

https://www.mycashflow.fi/tietosuojaseloste/


7. Käsittelyn kesto

Tiedot säilyvät Kilpipajan asiakasrekisterissä niin kauan kunnes asiakas toivoo niitä poistettavan, tahi yritys lopettaa toimintansa. Tietosi säilyvät kirjanpitoaineistossa vähintään kuuden (6) vuoden ajan.

Tavarantoimittajat poistavat tiedot 1 kk tuotteen lähettämisen jälkeen. 


8. Tietojen suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Rekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Kirjanpitoaineisto säilytetään lukitussa kaapissa


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


12. Kilpipaja voi muuttaa tietosuojaselostetta  ilman eri ilmoitusta.


8.6.2020  Kilpipaja.com Finland - Suomalaisen rekisterikilpikulttuurin edelläkävijä


Sivu on optimoitu Safari selaimelle   © Kilpipaja.com Finland 2019-2021